Tietosuojaseloste

Oriveden Ponnistus pääseura ja sen alaiset urheilujaostot (jäljempänä Orpo)

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Oriveden Ponnistus ry, Yhteystiedot yhdistysrekisterissä mainitut.

2. Rekisteröidyt henkilöt

Orpon pääseuran ja sen jaostojen toimintaan liittyvien henkilöiden ja urheilijoiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Tarkoituksena on henkilötietojen hallinta jäsenyyden aikana, ja käsittely perustuu suomen lakiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröitäviä tietoja ovat Orpon jäsenyyteen liittyvät:

* Etu- ja sukunimi ja syntymävuosi

* Postiosoite

* Sähköpostiosoite

* Puhelinnumero

5. Tietolähde

Tietoja kerätään vain jäseneltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Käsiteltävät tiedot on suojattu ja tallennettu Orpon rekisteriin. Pääsy tietoihin on vain luvallisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä seuran toimintaan. Tietoja ei luovuteta yhdistystoiminnan ulkopuolisille. Tietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Orpon jäsen tai kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta oikeutetun edun perusteella, mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Tietoja voidaan säilyttää myös kauemmin, jos lainsäädäntö edellyttää pidempään.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa tarkistaa henkilötietojensa käsittely, vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja täydentämistä, vaatia tietojensa poistamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Orpo voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Orpon jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli katsoo, että hänen tietoja ei ole käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset ja yhteydenotot kirjallisesti Orpon johtokunnalle. Kyselyitä voi esittää myös henkilökohtaisesti johtokunnan jäsenille.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Selostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Laadittu 15.6.2018.